ചട്ടിയോ ബാൽക്കണിയോ മതി മല്ലിയില കാടു പോലെ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാം; മല്ലിയില ഇനി…

പലതരം കറികള്‍ക്കും അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് മല്ലിയില. മല്ലിയില സ്വാദിലും മണത്തിലും മികച്ചതും എല്ലാവരും…