മുരടിപ്പ് മുതൽ വെള്ളീച്ച വരെ ഒറ്റ സ്‌പ്രേയിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാം.. പൂവും കായും…

Chilli plant care malayalam : സീറോ കോസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്കിസൈടുകൾ വീടുകളിൽ നിർമ്മിച്ച് എടുക്കാം എന്നും വെള്ളിച്ച…

കഞ്ഞി വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ ഇത് കൂടി ചേർത്താൽ അത്ഭുതം കാണാം.. പൂക്കൾ കൊണ്ട് കൂമ്പാരം…

നല്ലപോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ബൊഗൈൻവില്ല. ബൊഗൈൻവില്ല നല്ല പൂക്കൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം…

കട്ട കുത്തി പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉലുവ കൊണ്ട് ഒരു മാജിക് വളം.. റോസാച്ചെടി കാടു പോലെ…

നല്ല കുലംകുത്തിയ രീതിയിൽ എല്ലാ ചെടികളിലും പൂക്കളും ഉണ്ടാകുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളിൽ പെട്ടെന്നു തന്നെ നിറയെ…

റോസാ ചെടി നിറയെ പൂവിടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മാത്രം മതി.. റോസ് ചെടി കാടുപോലെ പൂക്കാൻ.!!

പൂന്തോട്ടം നിർമിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് റോസാച്ചെടി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ…