ബാൾസം കമ്പ് മുറിച്ചു നടുമ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ… ബാൾസം പെട്ടന്ന്…

Balsam propagation tips malayalam : അധികം പരിപാലനമോ വളപ്രയോഗമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ആർക്കും പൂന്തോട്ടത്തിൽ…

പപ്പായ കുലകുത്തി പൂക്കാനും കായ്ക്കാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ.. പപ്പായ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കാൻ…

Papaya Krishi Tips Malayalam : പപ്പായ നന്നായി കായ പിടിക്കാൻ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തു വേണം നടാൻ. പപ്പായയിൽ ആൺ…