ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ പത്തുമണി പൂക്കളിൽ എത്ര കളറും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം.. കളറിനായി വിത്ത്…

മിക്ക വീടുകളിലെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും കാണാറുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് മനോഹരമായ ചെറിയ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പത്തുമണി പൂവ്.…