അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ ഇനി ഉള്ളി കൃഷി; ഉള്ളി കൃഷി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കൂ.. റിസൾട്ട്…

Ulli krishi Malayalam: ഉള്ളി എന്നുപറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത ഒരു പച്ചക്കറിയാണ്. ഈ പച്ചക്കറി നമ്മൾ…

ഓർഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.. ഇത് കണ്ടാൽ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ആരും കളയില്ല,…

മധുരമുള്ള പുളി സമ്മാനിക്കുന്ന പഴമാണ് ഓറഞ്ച്. ഓറഞ്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്‍ ആയീ അധികമരുമുണ്ടാകില്ല. വൈറ്റമിന്‍ സി…

രണ്ടില മതി മൂന്ന് മിനിറ്റു കൊണ്ട് വെള്ളീച്ചയെ തുരത്താം.. വെള്ളീച്ചയെ പൂർണമായും…

അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന്റെ അന്തകനാണ് സത്യത്തിൽ വെള്ളീച്ച. തക്കാളി, മുളക് എന്നീ വിളകളിലാണ് വെള്ളീച്ചയുടെ ശല്യം…