കേടായ എൽഇഡി ബൾബ് ആർക്കും നന്നാക്കാം.. അധികം ചലവില്ലാതെ തന്നെ.. അപ്പോ ഇനി ബൾബുകൾ നന്നാക്കാം സ്വന്തമായി തന്നെ.. | Led Bulb Repair

നാമെല്ലാവരും എൽഇഡി ബൾബുകൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കാരണമെന്തെന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി ചാർജ് നല്ല പ്രകാശവും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ എൽഇഡി ബൾബുകൾ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ അവ വീടുകളിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്വന്തമായി എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൾബിന് മുകളിലത്തെ

ഒരു കോട്ടിംഗ് ഇളക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായി നാല് സ്ക്രൂ കാണാം സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് അകത്തായി ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലെ കോട്ടിങ് കാണാം ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ചെറുതായി ആ പ്ലേറ്റ് ഇളക്കി എടുക്കുക. ശേഷം ബൾബിനെ പുറകുവശത്തെ കാണുന്ന ലെഡ് ഒരു സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി കളയുക. ശേഷം ഉള്ളിലെ വയറുകൾ എല്ലാം പിടിച്ച് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ്

ആയിട്ട് എടുക്കുക.ശേഷം ഒരു കഷണം വയർ എടുത്ത് അത് നടുവെ മടക്കി രണ്ട് വശത്തെയും അഗ്രഭാഗത്തെ ഇൻസുലേഷൻ കളയുക. ശേഷം ആ വയറിന് അഗ്രഭാഗം ഫ്രെയിം ഇന്റെ ഹോളിന്ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി മടക്കിവെച്ച് ഒരു സോൾഡറിങ് അയൺ വച്ച് അവിടെ നന്നായി സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിലെ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക.കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച് പ്ലേറ്റിലെ ഉള്ളിൽ കൂടെ രണ്ടു

വയറുകളും കടത്തിവിടുക. ശേഷം ഒരു ഒമ്പത് വാട്ട്എ ൽഇഡി ബോർഡ് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഈ രണ്ടു വയറുകളും അതിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ കടത്തി ഒരു വയർ ലൈൻ എന്നെഴുതിയ അവിടെയും മറ്റൊരു വയർ ന്യൂട്ടർ എന്നെഴുതിയ അവിടെയും സോൾഡർ ചെയ്ത് എടുക്കുക. എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എൽഇഡി ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. Video Credits : suniltech media

Comments are closed.